Algemene voorwaarden jouw leefstijl!

1      Algemeen

jouw leefstijl! richt zich op gezondheidsbevordering en welbevinden door middel van het geven van leefstijl- en gezondheidsadviezen en begeleiding (inclusief laboratoriumonderzoeken), alsook wat daarmee (in de ruimste zin) samenhangt. Orthomoleculair therapeut Gertie Tuller is de grondlegger van jouw leefstijl!.


2      Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: jouw leefstijl!, gevestigd en kantoorhoudende aan de Hof 3, 7218 LA te Almen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 51295636.
 2. Opdrachtgever: de partij die Opdracht geeft aan jouw leefstijl!.
 3. Opdracht: de Overeenkomst tot dienstverleningswerkzaamheden.
 4. Overeenkomst: een mondelinge of schriftelijke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarin minimaal een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en een uurtarief of een vast honorarium zijn vastgesteld.
 5. Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk.


3      Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van jouw leefstijl!, op iedere Overeenkomst tussen Opdrachtgever en jouw leefstijl! en op iedere Overeenkomst die hiervan het gevolg kan zijn.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met jouw leefstijl!, waarvoor jouw leefstijl! derden betrekt voor de uitvoering ervan.
 3. Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door Partijen is overeengekomen.
 4. Andere voorwaarden van Opdrachtgever of derden worden door jouw leefstijl! uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door jouw leefstijl! zijn aanvaard.
 5. Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden ongeldig zijn of ongeldig kunnen worden, dan blijven de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. jouw leefstijl! zal deze bepaling dan in overleg met Opdrachtgever vervangen door een geldige bepaling die het meest het doel en de inhoud van de bedoelde bepaling benadert.
 6. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.


4      Offertes en aanbiedingen

 1. Elke offerte of aanbieding van jouw leefstijl! wordt schriftelijk of via e-mail aangeboden en bevat een duidelijke beschrijving van de diensten die worden aangeboden en de tarieven die daarvoor in rekening worden gebracht.
 2. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en verplichten Partijen niet tot het sluiten van een Overeenkomst.
 3. De geldigheid van een offerte is 30 dagen, tenzij in de offerte een andere termijn wordt genoemd.
 4. Aan een offerte of aanbieding kan geen enkel recht worden ontleend als de dienst waarop deze betrekking heeft niet meer beschikbaar is of de offerte of aanbieding een duidelijke vergissing of verschrijving bevat.


5      Totstandkoming Overeenkomst

 1. In geval van persoonlijke coaching op het gebied van voeding en leefstijl komt de Overeenkomst tot stand door ontvangst van het ondertekende inschrijfformulier voor het betreffende voedingsprogramma door Opdrachtgever.
 2. In geval van (zakelijke) trainingen, workshops, adviezen, voedingsconsulten en overige persoonlijke coaching komt de Overeenkomst tot stand door het schriftelijk of via de e-mail bevestigen van de Opdracht of offerte door jouw leefstijl!.

 

6      Uitvoering Overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen jouw leefstijl! en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de vooraf afgesproken duur van de Overeenkomst.
 2. jouw leefstijl! voert de Overeenkomst uit volgens de eisen van goed vakmanschap zoals in de branche gebruikelijk en zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. jouw leefstijl! kan echter geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.
 3. jouw leefstijl! mag, na overleg met Opdrachtgever, een deel of het geheel van de overeengekomen werkzaamheden door derden laten uitvoeren. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs tot zeer van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan jouw leefstijl! worden medegedeeld.
 5. Als de overeengekomen werkzaamheden van jouw leefstijl! op verzoek van Opdrachtgever worden uitgesteld of bespoedigd, zijn de kosten daarvan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 6. jouw leefstijl! mag de uitvoering van de Overeenkomst uitstellen en extra kosten berekenen voor elke dag dat niet begonnen kan worden met de werkzaamheden, als de voor de werkzaamheden benodigde informatie en/of materialen later door Opdrachtgever worden aangeleverd dan afgesproken.
 7. Als Opdrachtgever zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, mag jouw leefstijl! het volledige bedrag van de Overeenkomst in rekening brengen. Als jouw leefstijl! kosten maakt om dit bedrag te ontvangen, worden deze doorberekend aan Opdrachtgever.


7      Wijziging Overeenkomst

 1. De Overeenkomst kan op elk moment worden gewijzigd als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.
 2. Wijziging van en/of aanvulling op de Overeenkomst is alleen mogelijk als alle Partijen daarmee instemmen en dit schriftelijk per e-mail of brief door jouw leefstijl! is bevestigd. Na bevestiging maakt de wijziging respectievelijk aanpassing deel uit van de oorspronkelijke opdracht en vormt daarmee één geheel.
 3. Als de wijziging en/of aanvulling leidt tot uitbreiding van de werkzaamheden, zullen de kosten hiervoor worden doorberekend aan Opdrachtgever, tenzij de wijziging en/of aanvulling van de Overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan jouw leefstijl! moeten worden toegerekend.


8      Tussentijdse beëindiging Overeenkomst

 1. De Overeenkomst kan altijd door één van de Partijen met wederzijds goedvinden tussentijds worden beëindigd.
 2. Ook kan Opdrachtgever de Overeenkomst eenzijdig beëindigen indien deze de Overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, door dit schriftelijk of via e-mail te melden bij jouw leefstijl!.
 3. jouw leefstijl! mag altijd de Overeenkomst tussentijds beëindigen als voor of tijdens de uitvoering van werkzaamheden blijkt dat de veiligheid van jouw leefstijl! persoonlijk en/of haar eigendommen onvoldoende gegarandeerd is. jouw leefstijl! zal in dat geval en voor zover dat mogelijk is overleggen met Opdrachtgever over maatregelen die getroffen kunnen worden om de kans op schade en/of letsel tegen te gaan.
 4. Ook mag jouw leefstijl!, na goedkeuring door Opdrachtgever, de Overeenkomst beëindigen als zij stopt met haar bedrijfsactiviteiten.
 5. jouw leefstijl! mag, na ingebrekestelling, altijd de Overeenkomst tussentijds beëindigen als Opdrachtgever de factuur niet op tijd en/of volledig betaalt.
 6. jouw leefstijl! mag ook de Overeenkomst beëindigen als zij de overeengekomen werkzaamheden door omstandigheden waarop zij geen invloed heeft, niet volledig kan uitvoeren.
 7. Als de Overeenkomst tussentijds wordt beëindigd, heeft jouw leefstijl! recht op vergoeding van alle werkzaamheden die tot dan toe zijn uitgevoerd en van alle kosten die tot dan toe zijn gemaakt.
 8. In bovengenoemde gevallen heeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van al betaalde bedragen of de als gevolg van het beëindigen van de Overeenkomst geleden schade.


9      Betalingsvoorwaarden

 1. Voor de werkzaamheden brengt jouw leefstijl! een uurtarief, dagdeeltarief of vast honorarium in rekening. Eventuele overige kosten als reis-, telefoneer-, verblijfs-, accommodatie- en reprokosten en btw worden apart in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is  overeengekomen.
 2. Betalingen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum volledig plaatsvinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De gegevens in de administratie van jouw leefstijl! zijn hiervoor leidend.
 3. Betaling kan uitsluitend in Euro’s.
 4. Opdrachtgever kan tot veertien dagen na factuurdatum bezwaar maken tegen de hoogte van de factuur. Als dit niet gebeurt, wordt aangenomen dat Opdrachtgever de factuur goedkeurt.
 5. Bezwaren en klachten geven Opdrachtgever niet het recht de betaling van de factuur geheel of gedeeltelijk uit te stellen.
 6. Als een bezwaar door jouw leefstijl! terecht wordt bevonden, heeft zij het recht naar keuze de factuur te herzien en het factuurbedrag zoals overeengekomen te wijzigen en/of het geleverde te vervangen door een vergelijkbare dienst of product.
 7. Als de factuur vier weken na factuurdatum nog niet is betaald, brengt jouw leefstijl! vanaf dat moment de wettelijke rente in rekening.
 8. Indien de factuur niet of te laat wordt betaald, zijn alle kosten die jouw leefstijl! maakt om het bedrag te ontvangen voor rekening van Opdrachtgever.


10    Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van jouw leefstijl! is beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
 2. jouw leefstijl! is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 3. jouw leefstijl! sluit eveneens elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit of verband houdend met het al dan niet juist of volledig opvolgen van de door haar verstrekte adviezen uit.
 4. Als jouw leefstijl!, in welk geval dan ook, toch voor schade aansprakelijk wordt gehouden, aanvaardt jouw leefstijl! slechts aansprakelijkheid voor zover er sprake is van directe schade en deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot maximaal het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
 5. Indien de verzekering, in welk geval dan ook, niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is jouw leefstijl! nooit aansprakelijk voor meer dan het laatst gefactureerde bedrag.
 6. Opdrachtgever moet jouw leefstijl! binnen één jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden die de aansprakelijkheid heeft veroorzaakt, daarvoor aansprakelijk stellen. Gebeurt dit niet, dan komt de aansprakelijkheid van jouw leefstijl! te vervallen.
 7. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van jouw leefstijl! die geen betrekking hebben op de verstrekte Opdracht.
 8. Opdrachtgever zal jouw leefstijl! vrijwaren voor alle aanspraken van derden tegen jouw leefstijl!.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van jouw leefstijl!.

11    Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke bijzondere oorzaak en/of omstandigheid, die niet te wijten is aan jouw leefstijl! en waarop zij geen invloed kan uitoefenen, waardoor jouw leefstijl! haar verplichtingen niet kan nakomen, waaronder begrepen ziekte en/of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.
 2. In geval van overmacht zal jouw leefstijl! Opdrachtgever daarover direct informeren.
 3. jouw leefstijl! heeft, in geval van overmacht, het recht haar verplichtingen uit te stellen of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te verlangen dat de inhoud van de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
 4. Opdrachtgever heeft het recht binnen 8 dagen na ontvangst van de mededeling van uitstel van werkzaamheden de Overeenkomst te annuleren. Opdrachtgever is dan wel verplicht het al uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst af te nemen en te betalen. Indien betaling op voorhand heeft plaatsgevonden, zal restitutie plaatsvinden onder aftrek van vergoeding van reeds uitgevoerde werkzaamheden en reeds gemaakte kosten.
 5. jouw leefstijl! is niet aansprakelijk als haar Overeenkomsten en/of andere verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door overmacht.


12    Privacy

Gegevens en informatie die voor de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtgever worden verstrekt, zullen door jouw leefstijl! zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Zonder instemming van Opdrachtgever verstrekt jouw leefstijl! deze gegevens en informatie niet aan derden, behoudens voor zover jouw leefstijl! daartoe verplicht is (zie ook de Privacyverklaring).

 

13    Intellectueel eigendom

 1. jouw leefstijl! behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving op alle door haar gemaakte materialen als presentaties, documenten, hand-outs, afbeeldingen, video’s, geschreven (les)materiaal, uitwerkingen, ideeën, concepten of (proef)ontwerpen en/of informatie en ‘knowhow’ die hierop betrekking hebben.
 2. Het is niet toegestaan de in 13.1 genoemde zaken op een andere wijze te gebruiken of ter beschikking te stellen dan voor het doel waarvoor ze door jouw leefstijl! zijn verstrekt, tenzij jouw leefstijl! hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven. In dat geval kan jouw leefstijl! hiervoor een vergoeding vragen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is jouw leefstijl! gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen, doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 3. jouw leefstijl! heeft het recht de door uitvoering van een Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever aan derden wordt verstrekt.


14    Klachten

 1. jouw leefstijl! voldoet aan de eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld.
 2. Klachten over werkzaamheden die door jouw leefstijl! zijn uitgevoerd, dienen binnen 7 dagen na ontdekking, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat de werkzaamheden zijn afgerond, schriftelijk te worden gemeld bij jouw leefstijl!.
 3. Na het verstrijken van de termijn in 14.2 wordt aangenomen dat jouw leefstijl! haar verplichtingen correct is nagekomen en dat Opdrachtgever de diensten als juist heeft erkend.
 4. Na ontvangst van de klacht stuurt jouw leefstijl! binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging aan Opdrachtgever waarin wordt vermeld op welke termijn de klacht wordt behandeld. Deze termijn bedraagt, afhankelijk van de aard en omvang van de klacht, maximaal twee maanden.
 5. Biedt een persoonlijk gesprek of bemiddeling geen oplossing en levert afwikkeling van de klacht niet het gewenste resultaat op, dan kan gratis gebruikgemaakt worden van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. jouw leefstijl! is hiervoor aangesloten bij een onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie. Meer informatie is te vinden op de website van de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (www.mbog.nl).


15    Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle Overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Als het geschil niet op de manier zoals omschreven in artikel 14 kan worden opgelost, zal worden beslist door de bevoegde rechter in het gebied waar jouw leefstijl! is gevestigd.


16    Wijziging voorwaarden

jouw leefstijl! mag deze algemene voorwaarden altijd wijzigen, ook voor lopende contracten, als Opdrachtgever hierover 30 dagen van tevoren schriftelijk is geïnformeerd en tegen de wijziging geen bezwaar heeft.APRIL 2023