Disclaimer jouw leefstijl!

Wij besteden onze uiterste zorg aan de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaar je kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.


Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden. Je kunt aan de informatie op de website geen rechten ontlenen.


De informatie op deze website, alsmede de inhoud van alle activiteiten van jouw leefstijl!, is niet bedoeld ter vervanging van medicijnen of medisch advies bij gezondheidsklachten. Raadpleeg alvorens de adviezen op deze website op te volgen altijd je huisarts of specialist. Het opvolgen van de adviezen op deze website geschiedt volledig op eigen risico. Jij bent zelf verantwoordelijk voor keuzes die je maakt op grond van de informatie op de website, alsmede voor het gebruik van die informatie. Jouw leefstijl! kan derhalve hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.


Intellectuele eigendom
De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.


Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door jezelf worden gebruikt. Conform voorgenoemde rechten is het je wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, vast te leggen, te kopiëren, te publiceren, te vermenigvuldigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van jouw leefstijl!


Gelinkte internetwebsites
Informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, wordt door ons niet onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor jouw gemak.


Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere, aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Wij aanvaarden wat dat betreft geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website op enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.


Geen aansprakelijkheid
Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, kunnen wij evenmin enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.


Nadrukkelijk wijzen wij je erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of je je bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.