Privacyverklaring jouw leefstijl!

1    Algemeen

jouw leefstijl! verwerkt persoonsgegevens om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen. Wij willen jou hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken. Deze verklaring is van toepassing op alle door jouw leefstijl!  geleverde producten en diensten.


2    Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres en leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen over die persoonsgegevens beschikken, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Foto’s en video’s worden in dit kader ook gezien als persoonsgegevens.


3    Verwerkt jouw leefstijl! persoonsgegevens?

Ja. jouw leefstijl! verzamelt en verwerkt allerlei persoonsgegevens om jou zo goed mogelijk te kunnen coachen op het gebied van voeding en leefstijl en/of omdat je die gegevens zelf aan jouw leefstijl! hebt verstrekt. Deze gegevens worden vastgelegd in een cliëntendossier. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Gegevens die jouw leefstijl! van je nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de onder punt 5 omschreven doeleinden en die door jouw leefstijl! in ieder geval en tenminste worden verwerkt, betreffen:

 • voorletters, voornaam en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • adresgegevens (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats);
 • telefoonnummer (mobiel en/of vast);
 • e-mailadres;
 • IBAN-rekeningnummer;
 • zorgverzekering en/of polisnummer;
 • antropometrische gegevens (gewicht, streefgewicht, lengte, omvangs-maten, vet- & spiermassapercentage);
 • uitslagen van laboratoriumonderzoeken, verkregen via testen afgenomen door jouw leefstijl!  of door jouzelf verstrekt;
 • gegevens zoals door jou verstrekt op het contactformulier en de gebruikte vragenlijsten, in correspondentie, telefonisch en tijdens consulten.

Ben je geabonneerd op de nieuwsbrief, dan worden de volgende gegevens verwerkt:

 • naam;
 • e-mailadres.

4    Verwerkt jouw leefstijl! ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. jouw leefstijl! verwerkt gegevens over de gezondheid. De gegevens die worden vastgelegd zijn gegevens die door jouzelf zijn aangeleverd en/of waarvoor jijzelf uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de verwerking ervan.


5    Waarvoor verwerkt jouw leefstijl! deze gegevens?

De persoonsgegevens die jouw leefstijl! verwerkt zijn nodig om je goed van dienst te kunnen zijn en worden uitsluitend gebruikt om:

 • jouw factuur te kunnen maken en jouw betaling af te kunnen handelen;
 • een op maat gesneden advies voor je te kunnen maken;
 • jou te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is;
 • jou te informeren over (wijzigingen van) diensten van jouw leefstijl!;
 • nieuwsbrieven te kunnen versturen (t.b.v. promotie- of marketingdoeleinden). Alle e-mailadressen worden in de BCC geplaatst. Als je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, dan kun je je in iedere mail uitschrijven;
 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

 • 6    Wat staat er op mijn factuur?
  Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd, zodat je deze factuur kunt declareren bij je zorgverzekeraar, te weten:

 • je naam, adres en woonplaats;
 • je geboortedatum;
 • je zorgverzekering en/of polisnummer;
 • de datum van de behandeling;
 • een korte omschrijving van de behandeling;
 • de prestatiecode;
 • de kosten van het consult.


7   Hoe gaat jouw leefstijl! met mijn persoonsgegevens om?

Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en worden niet met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. jouw leefstijl! kan jouw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe
doeleinden die nog niet staan vermeld in deze privacyverklaring. In dat geval zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Dit om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen in onze privacyverklaring en om je de kans te bieden gebruik van jouw gegevens voor die doeleinden te weigeren.


8   Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

jouw leefstijl! bewaart jouw persoonsgegevens zorgvuldig en conform de geldende wet- en regelgeving en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik of het doel waarvoor zij dienen, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen. De gegevens in jouw cliëntendossier blijven, zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.


9    Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is jouw leefstijl! gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.


10    Hoe zijn mijn gegevens beveiligd?

jouw leefstijl! hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. In het geval jouw leefstijl! gebruikmaakt van de diensten van derden, zal jouw leefstijl! in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@jouw-leefstijl.nl.


11  Wat wordt er vastgelegd van mijn websitebezoek?

jouw leefstijl! gebruikt alleen technische en functionele cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.


12  Kan ik zien welke gegevens jouw leefstijl! van mij verwerkt?

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al jouw bij jouw leefstijl! bekende persoonsgegevens in te zien. Je kunt hiervoor een gespecificeerd verzoek indienen via info@jouw-leefstijl.nl. Je kunt dan binnen 5 werkdagen een reactie tegemoetzien.


13  Waar kan ik terecht met een vraag, klacht of een verzoek tot correctie of wissen van gegevens?

Voor bovengenoemde zaken kun je een mail sturen naar info@jouw-leefstijl.nl. Je kunt dan binnen 5 werkdagen een reactie tegemoetzien. Je verzoek zal worden behandeld zoals beschreven in de geldende wet- en regelgeving. Mocht jouw vraag, klacht of verzoek niet naar wens zijn afgehandeld, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 


14  Wijzigingen

jouw leefstijl! behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is aan te raden om deze privacyverklaring op onze website te lezen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt deze privacyverklaring zelf opslaan of raadplegen via www.jouw-leefstijl.nl/privacy.


 APRIL 2023